اثر بخشی مداخله ای مثبت نگرگروهی در کاهش پرخاشگری و افزایش امید به زندگی دختران نوجوان دوره متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 99-400
کد مقاله : 1473-IRANPA-FULL
نویسندگان:
عطاالله محمودی *1، یحیی یاراحمدی2، امید مرادی3
1روانشناسی
2روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، شهر سنندج
3گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانیف سنندج، ایران
چکیده مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی مداخله ای مثبت نگرگروهی در کاهش پرخاشگری و افزایش امید به زندگی دختران نوجوان در سال تحصیلی 99 - 400 بود. این تحقیق از نظر هدف کابردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری تحقیق دختران نوجوان دوره دوم متوسطه ) 14 - 16 ( ساله شهرستان بوکان می باشند که با توجه به مداخله ای بودن تحقیق در دو گروه 30 نفری به روش هدفمند در دو گروه مداخله و کنترل گزینش شدند. از نظر عملیاتی ابزار تحقیق شامل بسته آموزشی مداخله گروهی مثبتنگر بر اساس الگوی رشید ) 2013 (، پرسشنامه پرخاشگری AGQ و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر بود که روایی و پایایی انها مورد تایید است. روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیره بود. با توجه یه یافته ها؛ مداخله ی مثبت نگرگروهی بر افزایش امید به زندگی دختران نوجوان شهرستان بوکان تاثیر معناداری دارد اما مثبت نگری بر کینه توزی اثری نداشت در حالیکه یافته ها نشان می دهد که مثبت نگری بر تهاجم و خشونت تاثیر مثبت گذاشته است. لذا می توان نتیجه گرفت که آموزش مثبت نگری می تواند بر افزایش امید به زندگی و کاهش خشم و تهاجم دختران نوجوان موثر باشد
کلیدواژه ها:
مثبت نگری، پرخاشگری، امید به زندگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است