کیفیت روابط خانوادگی، ارتباط با دوستان و رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه دامغان در دوره پاندومی کرونا
کد مقاله : 1474-IRANPA-FULL
نویسندگان:
امیر حمزه خراسانی *
دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت روابط خانوادگی، روابط با دوستان و میزان رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه دامغان در دوره پاندومی کرونا بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی- مقایسه‌ای بود.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1399-1400 بود که تعداد 2604 دانشجو به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق تماس تلفنی و در قالب مصاحبه ساختار یافته، به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.یافته ها نشان داد کیفیت رابطه با خانواده، دوستان و میزان رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر و پسر در دوره پاندومی کرونا متفاوت است. پسران کیفیت رابطه با دوستان و میزان رضایت بیشتری از زندگی را نسبت به دختران گزارش دادند و در ارتباط با خانواده، دختران رابطه بهتری را بیان داشتند. مداخلات مددکاری بر اساس یافته های فوق برحسب جنس در مراکز مشاوره دانشجویی لازم است در کانون های هدف متفاوتی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
خانواده، دوستان، رضایت از زندگی، جنس
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است