نگرش دانشجویان دانشگاه دامغان به دوره پاندومی کرونا با تاکید بر گروه های آموزشی
کد مقاله : 1475-IRANPA-FULL
نویسندگان:
امیر حمزه خراسانی *
دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر مطالعه نگرش دانشجویان دانشگاه دامغان در گروه های آموزشی مختلف به شرایط کرونایی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی- مقایسه‌ای بود.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1399-1400 بود که تعداد 2584 دانشجو به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق تماس تلفنی و در قالب مصاحبه ساختار یافته، به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.یافته ها نشان داد دانشجویان بر حسب گروه های آموزشی،نگرش های متفاوتی به دوره پاندومی کرونا نشان دادند. رشته های علوم پایه میزان نگرانی و اضطراب بشتری را نسبت به شرایط کرونایی گزارش کردند. در مقابل دانشجویان فنی و مهندسی، هنر و علوم انسانی تمرکز کمتر در دروس و همچنین نگرانی بیشتری نسبت به ابتلای خانواده به کرونا اعلام کردند.ارائه خدمات روانشناختی،مشاوره های تحصیلی و مددکاری بر حسب گروه های آموزشی، متفاوت خواهد بود.برای دانشجویان علوم پایه تمرکز بر خدمات روانشناختی و پیگیری های مددکاری لازم است اما در دیگر گروه ها پیگیری های تحصیلی با تاکید بر حمایت های اجتماعی می بایست مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
نگرش، گروه آموزشی،اضطراب، تمرکز، خانواده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است