برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 ملاحظات نیمرخ MMPI در مشاوره پیش از ازدواج
1400-09-03 09:00-13:00
فضای مجازی-لینک متعاقبا اعلام می شود 40
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
22 دکتر منصوره سادات صادقی
2 تشخیص بالینی، بخش اصلی درمان اختلال های روانی
1400-09-03 09:00-13:00
فضای مجازی - لینک متعاقبا اعلام می شود 40
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
27 دکتر عبدالله امیدی
3 مدل شناختی و تکنیک های شناختی درمان وسواس
1400-09-03 13:30-17:30
فضای مجازی- لینک متعاقبا اعلام می شود 40
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
28 دکتر مجید محمود علیلو
4 کاربست اندیشه های اریک فروم در روان درمانی
1400-09-03 13:30-17:30
فضای مجازی- لینک متعاقبا اعلام می شود 40
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
23 دکتر حسن حمید پور
5 زوج درمانی هیجان مدار
1400-09-04 09:00-13:00
فضای مجازی-لینک متعاقبا اعلام می شود 40
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
20 دکتر سمیرا رسولی
6 مبانی تاریخی و مفاهیم بنیادی درمان متمرکز بر شفقت
1400-09-04 09:00-13:00
فضای مجازی- لینک متعاقبا اعلام می شود 30
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
4 دکتر جواد خلعتبری
7 نسخه ایرانی مقیاس هوشی وکسلر کودکان_ ویرایش پنجم
1400-09-04 13:30-17:30
فضای مجازی - لینک متعاقبا اعلام می شود 40
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
17 دکتر حمیدرضا حسن آبادی
8 تشخیص و درمان اختلال های یادگیری خاص بر اساس روش های نوین علوم شناختی
1400-09-04 13:30-17:30
فضای مجازی- لینک متعاقبا اعلام می شود 40
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
15 دکتر فرشته باعزت
9 راهکارهای غنابخشی به فرمولبندی و مداخلات عملی در جلسه‌ی رواندرمانی (با تاکید بر نشانه فرمانش Cyber semiotics)
1400-09-05 09:00-13:00
فضای مجازی - لینک متعاقبا اعلام می شود 40
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
14 دکتر نادر منیرپور
10 ای ام دی آر (EMDR)، درمان انتخابی برای تروما ها
1400-09-05 14:00-18:00
دفتر انجمن روانشناسی ایران 15
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
14 دکتر شیوا دولت آبادی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.